متن فارسی، انگلیسی و آلمانی  سخنان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان پیمان نوین

0
479

متن فارسی، انگلیسی و آلمانی  سخنان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان پیمان نوین

متن فارسی پیام ویدئویی پیمان نوین (iranliberationcongress.org)

ترجمه انگلیسی پیمان نوین

ترجمه آلمانی پیمان نوین